Σχετικά με το Έργο

Πολιτικές για τη Βελτίωση της Πρόσβασης στις Υπηρεσίες Υγείας σε Υποβαθμισμένες Περιοχές - Ο Υγιής Δήμος

Η παροχή υπηρεσιών υγείας σήμερα, στις απομακρυσμένες διασυνοριακές περιοχές, επικεντρώνεται κυρίως στην αντιμετώπιση καταστάσεων έκτακτης ανάγκης και όχι στην πρόληψή τους. Αυτό σημαίνει χαμηλό επίπεδο υπηρεσιών υγείας, υποβάθμιση της ποιότητας ζωής του τοπικού πληθυσμού καθώς και υψηλό κόστος υπηρεσιών υγείας τόσο για τον τοπικό πληθυσμό όσο και για τους παρόχους υπηρεσιών υγείας. Λαμβάνοντας υπόψη τα προβλήματα αυτά, ο γενικός στόχος του έργου «Ο Υγιής Δήμος» είναι ο σχεδιασμός και η εισαγωγή πολιτικών πρόληψης, σε επίπεδο Δήμου σε απομακρυσμένες διασυνοριακές περιοχές.
Ως τέτοιο, το έργο επιδιώκει την υποστήριξη κατάλληλων πολιτικών πρόληψης με βάση :

  • την διερεύνηση των αιτίων νοσηρότητας, την ανάπτυξη χαρτών νοσηρότητας του πληθυσμού και τη διαμόρφωση πολιτικών για τη μείωσή της, τη διερεύνηση της
  • την πρόσβαση και την κάλυψη των αναγκών του πληθυσμού σε υπηρεσίες υγείας στις περιοχές των εταίρων του έργου,
  • τον εντοπισμό ευάλωτων ομάδων και τη λήψη μέτρων για την ενίσχυση της υποστήριξης της πρόληψης (διαγνωστικές εξετάσεις, πρότυπα πρωτόκολλα για την αντιμετώπιση περιστατικών),
  • την ανάπτυξη εργαλείων (κάρτες ασθενών, σύστημα ψηφιακής ειδοποίησης, πρόσθετος εξοπλισμός για κέντρα υγείας, δικτύωση των τοπικών δομών υγείας),
  • τον σχεδιασμό τοπικών σχεδίων πολιτικής για την υγεία και την διοργάνωση δράσεων επικοινωνίας για την εφαρμογή κοινού σχεδίου πρόληψης στις περιοχές του έργου και
  • την υλοποίηση πιλοτικών εφαρμογών (διαγνωστικές και κλινικές εξετάσεις για ευάλωτες ομάδες, συνεδρίες πρόληψης επί θεμάτων υγείας).
 
The Healthy Municipality Project Logo
Μια σειρά από δράσεις συμβάλλουν στην ενσωμάτωση των αποτελεσμάτων του έργου στην διασυνοριακή περιοχή.
Ο στόχος του έργου συμβάλλει στον Ειδικό Στόχο 8 του Προγράμματος «Βελτίωση της πρόσβασης στην πρωτοβάθμια και επείγουσα ιατρική περίθαλψη (σε απομονωμένες και υποβαθμισμένες κοινότητες) στη διασυνοριακή περιοχή», με την εφαρμογή δράσεων πρόληψης που απευθύνονται στον τοπικό πληθυσμό, τη θέσπιση πολιτικών πρόληψης και ανάπτυξης ικανοτήτων σε επίπεδο Δήμων στις απομακρυσμένες περιοχές (ανάπτυξη εργαλείων - πιλοτικών εφαρμογών για την υποστήριξη των πολιτικών τους πρόληψης), με τη δημιουργία ενός διασυνοριακού εργαστηρίου για την πρόληψη σε θέματα υγείας στους Δήμους.
Η επίτευξη των στόχων του έργου γίνεται σε μια διασυνοριακή έννοια, πρώτον λόγω των κοινών γεωγραφικών και κοινωνικοοικονομικών χαρακτηριστικών των απομακρυσμένων διασυνοριακών περιοχών, δεύτερον, λόγω της ελλιπούς κάλυψης των αναγκών υγείας σε αυτές τις περιοχές, ως αποτέλεσμα της δύσκολης πρόσβασης των τοπικών πληθυσμών σε ιατρική βοήθεια, γεγονός που σημαίνει ότι η έγκαιρη διάγνωση ασθενειών και η πρόληψή τους απουσιάζουν.
Το έργο με το σχεδιασμό και την εισαγωγή πολιτικών πρόληψης σε επίπεδο Δήμων στις απομακρυσμένες διασυνοριακές περιοχές εστιάζει σε δράσεις που προωθούν υπηρεσίες πρωτοβάθμιας περίθαλψης και αποτελούν δράσεις με προστιθέμενη αξία, όπως μία ψηφιακή βάση δεδομένων σε κάθε περιοχή με κάρτες ασθενών και σύστημα έγκαιρης ειδοποίησης, μία ψηφιακή πλατφόρμα υγείας στους Δήμους σε κάθε περιοχή, ψηφιακή δικτύωση των τοπικών δομών υγείας, όλες οι δράσεις σχεδιασμένες με μια κοινή μεθοδολογία.
Οι εταίροι του έργου, ο πληθυσμός της περιοχής, ο δημόσιος τομέας υγείας, οι τοπικές κοινότητες, καθώς και άλλοι Δήμοι, από ολόκληρη την περιοχή του Προγράμματος Interreg Ελλάδα - Βουλγαρία, θα επωφεληθούν από την υλοποίησή του.

Οι Συμμετέχοντες Δήμοι είναι οι εξής:
  • Δήμος Αρριανών (Gr)
  • Δήμος Ιασμού (Gr)
  • Δήμος του Krumovgrand (Bg)
  • Δήμος του Momchilgrad (Bg)

Προϋπολογισμός Έργου

Ο συνολικός προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται σε: 1.135.147,40€

Συνεισφορά ΕΤΠΑ: 964.875,29 € 

Εθνική Συμετοχή:  170.272,11 €

Διάρκεια Έργου

Συνολική διάρκεια έργου: 1/11/2017 - 31/10/2020

Γενικός Συντονιστής Έργου

Ευστάθιος Κεφαλίδης
Ευστάθιος Κεφαλίδης

Πακέτα Εργασίας και Παραδοτέα

WP 1 Project Management & Coordination
Deliverable 1.1Preparation Activities
Deliverable 1.2Management structures at each partner
Deliverable 1.3Internet portal for project management
Deliverable 1.46 transnational meetings
Deliverable 1.5External evaluation
WP 2Communication & Dissemination
Deliverable 2.1 Communication policy
Deliverable 2.2Project web site
Deliverable 2.3Publicity material
Deliverable 2.4Kick off and closing conferences
Deliverable 2.5Local information seminars in partner areas
WP 3 Stocktaking
Deliverable 3.1 Population socioeconomic characteristics and operating health infra structure (desk analysis in each area)
Deliverable 3.2Research (questionnaire): Access to and degree of needs’ coverage of health services in partners' areas
Deliverable 3.3Sampling on identifying local morbidity in project areas
Deliverable 3.4Synthesis Reports for each partner area and for the entire cross border area
Deliverable 3.5Designing digital maps on morbidity and health infra structure
WP 4Developing Tools - Early Warning System
Deliverable 4.1Setting up examination protocols in partner areas upon most frequent diseases
Deliverable 4.2Digital data base in each area with patient cards and digital alert system
Deliverable 4.3Digital municipal health platform in each area
Deliverable 4.4Supply of additional equipment for health centers
Deliverable 4.5Networking local health structures
WP 5Designing Local Prevention Policy and Pilot Testing
Deliverable 5.1 Designing local health policy plans
Deliverable 5.2Setting up common cross border prevention plan for pilot testing
Deliverable 5.3Designing and applying communication actions for applying commn plan in project areas
Deliverable 5.4Pilot application in each area
WP 6Evaluation and Mainstreaming
Deliverable 6.1 Evaluating results of pilot application at local level
Deliverable 6.2Synthesis report and results on application of pilot application in entire cross border area (problems and good practices)
Deliverable 6.3Adapting local plans to results of pilot application
Deliverable 6.4Setting up cross border lab on prevention and primary health policies


“This webpage has been produced with the financial assistance of the European Union. The contents of the webpage are sole responsibility of Regional Development Agency of Rodopi S.A. - ANRO S.A. and can in no way be taken to reflect the views of the European Union, the participating countries the Managing Authority and the Joint Secretariat”

© 2024 ANRO. All Rights Reserved.
Terms & Conditions - Privacy Policy