За проекта

Политики за подобряване на достъпа до здравни услуги в деградирали райони - Здравата община

Предоставянето на здравни услуги днес, в отдалечени гранични райони, се фокусира предимно върху спешните действия, а не върху превенцията. Това означава ниско ниво на здравни услуги, влошаване на качеството на живот на местното население и висока цена на здравните услуги както за местното население, така и за доставчиците на здравни услуги. Имайки предвид тези проблеми, общата цел на проекта „Здравата община“ е да разработи и въведе политики за превенция на общинско ниво в отдалечени трансгранични райони.


Като такъв, проектът се стреми да подкрепи подходящи политики за превенция, основани на:

  • изследването на причините за заболеваемостта, разработването на карти за заболеваемостта на населението и конфигурацията на политики за неговото намаляване, за да се изследват
  • достъпa и покритието на нуждите на населението към здравните услуги в регионите на партньорите по проекта,
  • идентифицирането на уязвимите групи и предприемането на мерки за повишаване на подкрепата за превенция (диагностични тестове, протоколи за справяне на инциденти);
  • разработването на инструменти (карти за пациента, система за цифрова аларма, допълнително оборудване за здравните центрове, изграждането на мрежи от местни здравни структури),
  • разработването на местни планове за здравна политика и организирането на комуникационни действия за изпълнение на съвместен план за превенция в зоните на проекта;
  • прилагането на пилотни приложения (диагностични и клинични прегледи за уязвими групи, профилактични сесии по здравни въпроси).
The Healthy Municipality Project Logo
Редица действия допринасят за интегрирането на резултатите от проекта в трансграничния регион.

Целта на проекта допринася за специална цел под номер 8 на програмата "Подобряване на достъпа до първична и спешна медицинска помощ (в изолирани и нуждаещи се общности) в трансграничния регион", чрез прилагане на мерки за превенция, насочени към местното население, въвеждане на политики за превенция и развитие на капацитетa на общинско ниво в отдалечени трансгранични райони (разработване на инструменти - пилотни приложения за подпомагане на техните политики за превенция), чрез създаването на трансграничнa лаборатория за превенциятa на здравни проблеми в общините.

Постигането на целите на проекта се осъществява в трансграничен смисъл, първо, поради общите географски и социално-икономически характеристики на отдалечените трансгранични райони, второ, поради слабото покритие на здравните нужди в тези райони в резултат на трудния достъп на местното население до медицински грижи, което означава, че бързата диагноза и превенцията на заболяването отсъстват.
Проектът чрез разработването и въвеждането на политики за превенция на общинско ниво в отдалечени трансгранични райони се съсредоточава върху действия, които насърчават услугите за първична медицинска помощ и и представляват дейности с добавена стойност, кактo една цифрова база данни във всеки район с специални карти за пациенти и система за бързо предупреждение, една цифрова здравна платформа в общините във всяка област, изгражданетo на цифрова мрежа с местнитe здравни структури, всичкитe действия, разработени с обща методология.
Партньорите по проекта, населението на региона, секторът на общественото здравеопазване, местните общности и други общини от цялата област на програмата „Интеррег Гърция-България“ ще се възползват от неговото прилагане.

Бюджет на проекта

Общият бюджет на проекта е в размер на: 1.135.147,40€
ЕФРР Принос: 964.875,29 €
Национален принос: 170.272,11 €

Продължителност на проекта

Обща продължителност на проекта: 1/11/2017 – 31/10/2020

Главен координатор на проекта

Mr. Efstathios Kefalidis
Mr Efstathios Kefalidis

Работни пакети и доставени проекти

WP 1 Project Management & Coordination
Deliverable 1.1Preparation Activities
Deliverable 1.2Management structures at each partner
Deliverable 1.3Internet portal for project management
Deliverable 1.46 transnational meetings
Deliverable 1.5External evaluation
WP 2Communication & Dissemination
Deliverable 2.1 Communication policy
Deliverable 2.2Project web site
Deliverable 2.3Publicity material
Deliverable 2.4Kick off and closing conferences
Deliverable 2.5Local information seminars in partner areas
WP 3 Stocktaking
Deliverable 3.1 Population socioeconomic characteristics and operating health infra structure (desk analysis in each area)
Deliverable 3.2Research (questionnaire): Access to and degree of needs’ coverage of health services in partners' areas
Deliverable 3.3Sampling on identifying local morbidity in project areas
Deliverable 3.4Synthesis Reports for each partner area and for the entire cross border area
Deliverable 3.5Designing digital maps on morbidity and health infra structure
WP 4Developing Tools - Early Warning System
Deliverable 4.1Setting up examination protocols in partner areas upon most frequent diseases
Deliverable 4.2Digital data base in each area with patient cards and digital alert system
Deliverable 4.3Digital municipal health platform in each area
Deliverable 4.4Supply of additional equipment for health centers
Deliverable 4.5Networking local health structures
WP 5Designing Local Prevention Policy and Pilot Testing
Deliverable 5.1 Designing local health policy plans
Deliverable 5.2Setting up common cross border prevention plan for pilot testing
Deliverable 5.3Designing and applying communication actions for applying commn plan in project areas
Deliverable 5.4Pilot application in each area
WP 6Evaluation and Mainstreaming
Deliverable 6.1 Evaluating results of pilot application at local level
Deliverable 6.2Synthesis report and results on application of pilot application in entire cross border area (problems and good practices)
Deliverable 6.3Adapting local plans to results of pilot application
Deliverable 6.4Setting up cross border lab on prevention and primary health policies


“This webpage has been produced with the financial assistance of the European Union. The contents of the webpage are sole responsibility of Regional Development Agency of Rodopi S.A. - ANRO S.A. and can in no way be taken to reflect the views of the European Union, the participating countries the Managing Authority and the Joint Secretariat”

© 2024 ANRO. All Rights Reserved.
Terms & Conditions - Privacy Policy