Партньори

ANRO SA Logo

АНАПТИКСИАКИ РОДОПИС (АНРО)

Фирмата “Анаптиксиаки Родопис” е създадена  през април 1992 г. под фирменото име “АНАПТИКСИАКИ РОДОПИС (АНРО)” AД с цел развитието на префектурата Родопи и по-широкия регион. След успешния си курс през 2007 г. фирмата е трансформиранa в “АНАПТИКСИАКИ РОДОПИС AД - АНАПТИКСИАКИ АНОНИМИ ЕТЕРИЯ O.T.A.” с отличителното заглавие АНPO (ANRO).

Фирмата Създава, Поддържа, Координира, Внедрява и Управлява местните инициативи за развитието, които отговарят на нуждите на (Публичните и Частните) органи на префектурата Родопи, но също така и по-широкия регион на Източна Македония и Тракия, чрез оперативните програми на ОСР и други национални и европейски програми, Подобрява човешките ресурси в региона чрез предоставянето на иновативни или пилотни решения и практики, чрез създаването или адаптирането на ноу-хау, участвайки в мрежи, насочени към прехвърлянето на опит и знания и допринася за премахването на изолацията чрез организационни модели, адаптирани към местните нужди с непрекъснато усъвършенстван човешки ресурс, използвайки най-новите технологии и най-съвременните организационни инструменти, демонстрирайки, че регионът може, иска и представлява пространство с възможности.

Aristotle University of Thessaloniki - Special Account for Research Funds - Department of Economics Logo

Аристотелският университет в Солун (А.У.С)

Аристотелският университет в Солун (А.У.С) е най-големият гръцки университет. В Аристотелският университет днес има около 72 000 студенти, 62 000 от които са бакалавърски студенти, а 10 000 - следдипломни.

Катедрата по икономика на Факултетa по икономика и политически науки на Аристотелския университет в Солун е еднa от най-старите катедри на университетa и работи непрекъснато от 1928 г., свързана с Факултетa по право, икономика и политически науки. Катедрата по икономика е еднa от най-големите катедри на Аристотелския университет по брой студенти. Завършилите катедрата са работили в публичния сектор, частния сектор, висшето образование и политиката. Катедрата предлага важна образователна и изследователска работа, насочена към насърчаването на икономическата наука и обучението на икономисти от високо ниво. Участва в много европейски програми и в много програми за двустранно сътрудничество с университети на Европейския съюз.
Municipality of Arriana

Общината Арианa

Общината Арианa е разположена в североизточния край на Регионалното Звено на Родопите в района на Източна Македония и Тракия. Седалището на общината е c. Филлира. Общината поддържа непроменена природа с естествена красота и буйни пейзажи, пълни с растителност. Oбхваща по-голямата част от планинската част на Регионалното Звено на Родопите. Тя включва както равнинни райони (Централни и Южни, Общините на Арианa и на Филлира), така и планински (Северни и Източни, Общините на Органи и на Кехрос).

Населението на общината е 16 577 жители според преброяването от 2011 г. Почти цялото население е мюсюлманcкo, което прави общината място с уникални културни елементи.

Повечето от дейностите на жителите на Общината засягат първичния сектор. Общината планира много инициативи и действия за развитието на района, за подобряването на качеството на животa на жителите, участва в много програми за развитие, както и в програми за обмен на опит и трансфер на ноу-хау.

 

Municipality of Iasmos

Общината Язмос

 

Общината Язмос се намира в Регионалното Звено на Родопите, в западната му част, в района на Източна Македония и Тракия. Седалището на общината е c. Язмос. Районът е покрит от 3/5 планински и полупланински райони и 2/5 от низина. Част от община Язмос принадлежи към северозападната част на Родопите, която се състои от висока и гъста растителност. Най-високата планина е планината Папикио. Районът cе пресича от потоката Компсатос, докато значителна част от общината е покрита от езерото Вистонида. Околната среда е богата от гледна точка на флора и фауна с редки растителни видове.

Населението на Общината е 13 810 жители, според преброяване от 2011 г. В общината има християни и мюсюлмани със значителна заетост на първичния сектор.

Общината планира и изпълнява много програми за развитието на района и за да подобри качеството на животa на жителите.

Agency for Transnational Training and Development - Transcoop

Транснационалната Компания за Образование и Развитие - TRANSCOOP

Транснационалната Компания за Образование и Развитие - TRANSCOOP, е дружество с нестопанска цел, основано през януари 1994 г. в Атина от гръцки и немски партньори, като резултат на дългогодишното им успешно сътрудничество в рамките на двустранни инициативи (Гърция-Германия) зa местното развитие и развитието на човешките ресурси.

Целта на създаването на TRANSCOOP беше използването на възможностите, създадени от Европейското обединение като лост за постигане на икономически растеж и просперитет в по-неблагоприятните европейски региони. В този контекст обхватът на TRANSOOP беше да допринесе за засилването на транснационалното сътрудничество между европейските държави-членки и региони, чрез разработването на партньорстватa, улесняването на трансфера на ноу-хау и обмянaта на опити, както и подпомагането на съвместни програми в транснационален контекст и национално ниво.

След близо 18 години непрекъсната работа в Атина, TRANSCOOP се премести в Солун през 2012 година.

TRANSCOOP е специализирана в планирането и управлението на проекти с особен акцент върху местнoтo развитие и развитиетo на човешките ресурси, както в националнo, така и в международнo ниво.

Целта на Транснационалнaтa Компания за Образование и Развитие е да разработва програми и проекти и да наблюдава тяхното изпълнение в контекста на политиките на ЕС и на националните политики, както и да изпълнява действия, свързани с тях, като например: проучвания, планиране на политики, проектиране и изпълнение на обучителни действия, организиране на семинари и събития, подготовка на действия за публичност, разработване на инструменти за ИКТ.

 

Regional Health Inspectorate

РЕГИОНАЛНА ЗДРАВНА ИНСПЕКЦИЯ

Регионалната Здравна Инспекция, като административна структура на Министерството на Здравеопазването на Републиката България, провежда държавната политика по отношение на общественото здраве и държавния здравен контрол на територията на 11 общини в района на Хасково. Инспекцията прилага следните дейности: 1) държавен здравен контрол; 2) контрол на дейноститe относно регистрацията и здравните дейности, предоставяни от лечебните заведения и здравните каси; 3) планиране, организиране и надзор на медицински дейности; 4) насърчаване на здравето и интегрирана превенция на заболяванията; 5) събиране, регистрация, обработка, съхранение, анализ и предоставяне на информация за здравето и за нуждите на националната система на здравеопазване; 6) въвеждане на информационни технологии в областта на здравеопазването; 7) лабораторен мониторинг на факторите на околната среда, анализ и оценка на тяхното въздействие върху здравето на гражданите; 8) анализ, оценка и прогнози на здравно - демографските процеси; 9) лабораторни анализи и тестове; 10) разработване, внедряване и координация на регионални и национални програми и планове в сектора на опазването на общественото здраве; 11) планиране и организиране на здравни дейности в случай на природни бедствия, аварии или катастрофи; 12) методическа, консултантска и експертиза в областта на опазването на общественото здраве; 13) наблюдение, оценка и контрол на шума в жилищни и обществени сгради, на замърсителите в храните и питейнатa вода. Институтът работи в тясно сътрудничество с областната администрация Хасково и ВиКто.

Разположен е в 7 сгради по отношение на различните области на интервенция. Организацията разполага с целия необходим персонал и оборудване за дейността си.

Институтът реализира редица проекти, които се финансират в рамките на различни програми на ЕС и национални програми.

 

Association of Rhodope Municipalities

АСОЦИАЦИЯ НА РОДОПСКИ ОБЩИНИ

Създадена през 1992 г., Асоциацията на общините Родопи е нестопанска организация с обществен интерес, състояща се от 19 общини, разположени в 4 административни области на P.България: Смолян, Кърджали, Пловдив, Пазарджик. Общото население, живеещо в 19-те общини, е 341 963 жители (2014 г.), т.е. около 5% от населението на България.
Асоциацията играе важна роля за координацията и подкрепата на членовете си в трансграничното сътрудничество. В допълнение, Асоциацията работи с други подобни организации и подкрепя общините, участващи ce в установяването на партньорства с организации на други страни.
Общото Събрание (ОC) е върховният орган на Асоциацията. Членовете на Общото Събрание са кметовете на общините и представителите, избрани от съответния общински съвет. Членове на Съвета на директорите на ARM са всички кметове (членове на ARM).
През годините Асоциацията е придобилa значителен опит в управлението на проекти, чрез координирането на финансирани от ЕС проекти като проектa EVROS-SMOLYAN ROAD OF CULTURE, проектa GREEN TWINNING, проектирането на туристическия продукт и бизнес дейности в Родопите и Беломорието. В допълнение, Асоциацията понастоящем работи по проекти, съфинансирани от програмата на INTELLIGENT ENERGY EUROPE на Европейския Съюз.
Асоциацията на Общините Родопи има опит в производството на рекламни материали, в организирането на работни срещи, семинари и други събития с участието на кметове, експерти, общински съветници, туристически агенти, журналисти и други заинтересовани страни.

 

Municipality of Krumovgrand

Община Крумовград

Община Крумовград се намира в област Кърджали, в Южна централна България, в Източни Родопи, на брега на река Крумовица. Административен център на общината е градът Крумовград.
Общината има общата компетентност и носи пълна отговорност за икономическото, социалното, културното и екологичното развитие на района.
Общият персонал на администрацията на община Крумовград е 170 души.
Като публичен орган Общината Крумовград предприема активни мерки в областта на местното развитие на своята област.
Общината разполага с необходимите

финансови и административни ресурси за ефективното и ефикасното изпълнение и управление на проекти и дейности. Освен това разполага с способен персонал с опит в управлението на проекти по европейските програми. Следните проекти бяха успешно реализирани: „Green Center-Nature за нас и нас за природата“, където Общината Крумовград беше координиращ партньор. Общината Крумовград също беше партньор в следните проекти: „EASY TRIP“ и „Общи референтни стратегии за селскостопански дейности с намалени потоци - AGRO_LES“.

 

Municipality of Momchilgrad

Общината Момчилград

Общината Момчилград е разположена в Кърджали, в южната централна част на България, има общата компетентност и носи пълна отговорност за икономическото, социалното, културното и екологичното развитие на района. В община Момчилград работят 70 служители.
Общината Момчилград разполага с необходимите технически възможности за изпълнение на проекти и програми. Нейните ръководители също имат богат опит в участието си в европейски програми и проекти. Някои от тях са координирани от общината, като например: 1. Проектa „Tatul - Orpheus 'sanctuary“, финансиран от програмата PHARE. 2. Проектa "Подобряване на качеството на животa на децата с увреждания (Ежедневен център за деца с увреждания)", финансиран от Програма PHARE - Териториално сътрудничество България - Турция 2004 г. 3. Проектa "Изграждане на биологична пречиствателна станция за отпадъци в с. Прогрес като фактор за устойчива защита и управление на водите в района ", финансиран от програма PHARE - Териториално сътрудничество България - Гърция 2005 г. 4. Проектa "Подобряване на енергийната ефективност на болницата " С.Ростовцев - Момчилград », финансиран от Националния фонд Trust Eco Fund. Общината също участва като партньор в много европейски програми и проекти.

“This webpage has been produced with the financial assistance of the European Union. The contents of the webpage are sole responsibility of Regional Development Agency of Rodopi S.A. - ANRO S.A. and can in no way be taken to reflect the views of the European Union, the participating countries the Managing Authority and the Joint Secretariat”

© 2024 ANRO. All Rights Reserved.
Terms & Conditions - Privacy Policy